Deklaracja Dostępności serwisu 

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Brak opisów alternatywnych dla zdjęć.
- Część plików multimedialnych nie posiada audiodeskrypcji.
- Filmy oraz zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, dyrektor.muzeum@bystrzycaklodzka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748110637. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Wejście główne do budynku Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej (budynek zabytkowy) znajduje się przy Małym Rynku 1. Drzwi znajdują się na poziomie placu posiadają kilkucentymetrowy próg od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej zrównane z posadzką. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony (kostka brukowa).
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek w części dwukondygnacyjny (część dla zwiedzających), w części trzykondygnacyjny (część administracyjna). Klatka schodowa, korytarze i schody wykonane z marmuru. Sala główna na parterze położona na poziomie wejścia głównego, bez progów. Do pozostałych pomieszczeń na parterze – kasy oraz toalet prowadzą marmurowe schody. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
W Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.